Polityka prywatności i cookies


Polityka prywatności i cookies oraz regulacje o ochronie danych osobowych RODO

A. Wprowadzenie

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową www.flexmeble.com jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez stronę internetową www.flexmeble.com jest TAP ROBERT KUREK, NIP: 524-240-61-51, adres: Janki, Mszczonowska, nr 40, 05-090,  adres poczty elektronicznej: info@flexmeble.com.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej www.flexmeble.com;

4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, płeć, data urodzin;;

5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej www.flexmeble.com;

7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej www.flexmeble.com, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.flexmeble.com, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej www.flexmeble.com z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia i treść umieszczanych opinii;

10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.flexmeble.com w tym treści komunikacyjne i metadane;

11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej www.flexmeble.com będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

1. administrowania naszą stroną internetową www.flexmeble.com i biznesem;

2. personalizowania naszej strony internetowej www.flexmeble.com dla Ciebie;

3. umożliwienia korzystania z usług lub zakupu produktów dostępnych na naszej stronie internetowej www.flexmeble.com;

4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.flexmeble.com;

5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.flexmeble.com;

6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

7. przesyłania nie marketingowej komunikacji handlowej;

8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej www.flexmeble.com i zapobieganie oszustwom;

14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej www.flexmeble.com; i

15. innych zastosowań np. obsługi w sklepie stacjonarnym.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej www.flexmeble.com i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i

5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych

1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji E.

F. Zachowywanie danych osobowych

1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów (np. do czasu dopóki klient nie wycofa zgody na otrzymywanie Newslettera). Mając na względzie prawa kupującego do reklamacji termin przechowywania w przypadku dokonania przez niego zakupów następuje do dnia 28 lutego roku następującego po wygaśnięciu prawa kupującego do reklamowania towaru.

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

• jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i

• w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do konta użytkownika naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

6. W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym dokumenty sprzedaży z danymi kupującego przechowywane wraz z dokumentacją księgową Sprzedającego

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

1. uiszczeniem opłaty 50zł; i

2. okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa www.flexmeble.com zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

L. Ciasteczka

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:

1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

7. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

8. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

9. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

11. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. 

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele;

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;

2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i

3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.